Statut

TEKST JEDNOLITY STATUTU STOWARZYSZENIA

UWZGLĘDNIAJĄCY ZMIANY PRZYJĘTE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 13.03.2013R.

 

STATUT STOWARZYSZENIA

 

Pod nazwą „Stowarzyszenie Śpiewacze Adoramus”

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§1.

Stowarzyszenie pod nazwą „Stowarzyszenie Śpiewacze Adoramus”, zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji celów statutowych (zgodnie z postanowieniami określonymi w późniejszych rozdziałach).

 

§2.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§3.

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Świebodzin.

 

§4.

Stowarzyszenie może podejmować współpracę z innymi krajowymi, zagranicznymi
i międzynarodowymi organizacjami, o tym samym lub podobnym profilu działania.

 

§5.

Działalność Stowarzyszenia opiera się przede wszystkim na pracy społecznej jego członków. Przewiduje się możliwość etatowego zatrudniania pracowników oraz powierzenia członkom bądź innym osobom wykonywania czynności zleconych, dla celów realizacji działalności statutowej
i organizacyjnej.

§6.

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07.04.1989r. Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 855, z późn.zm.) oraz niniejszego statutu.

 

§7.

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

Rozdział II

Cele i formy działania Stowarzyszenia

 

§1.

Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:

 

– organizowanie, rozwijanie i upowszechnianie kultury muzycznej w zakresie śpiewu chóralnego na terenie Gminy i Miasta Świebodzin, jak również na pozostałym obszarze Polski,
– społeczno-wychowawcze działanie dla umuzykalnienia dzieci i młodzieży,

– integrowanie ludzi wokół działalności Chóru,

– popularyzowanie dorobku polskiej i światowej kultury muzycznej,

– troska o zabezpieczenie organizacyjnych, prawnych i finansowych podstaw działalności Stowarzyszenia.

 

 

 

§2.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności poprzez:

– dobrowolne zrzeszanie członków pragnących poświęcać swój czas na rzecz śpiewu chóralnego,

– współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,

– współpracę z instytucjami o podobnym charakterze działania,

– inicjowanie i organizowanie imprez, koncertów, przeglądów i zjazdów z udziałem chórów i innych zespołów muzycznych propagujących muzykę chóralną,
– współpracę z terenowymi organami samorządowymi oraz instytucjami i organizacjami kultury na terenie kraju,
– współpracę z ruchem muzycznym za granicą,
– prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, służącej realizacji celów statutowych.

 

§3

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą przeznaczoną dla zdobywania funduszy na działalność statutową.

 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§1.

1.     Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

2.     Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

– zwyczajnych,
– wspierających,
– honorowych,

§2.

 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

a)     Posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

b)     Ukończyła 18 lat,

c)     Jest obywatelem polskim,

d)     Nie jest pozbawiona praw publicznych,

e)     Złoży deklarację członkowską na piśmie,

f)      Jest gotowa brać udział w realizacji celów Stowarzyszenia poprzez czynną działalność artystyczną i organizatorską w ramach Stowarzyszenia

g)     Uzyska pozytywną opinię z przesłuchania oraz spełnia pozostałe wymogi określone niniejszym statutem oraz uchwalonymi na jego podstawie regulaminami i uchwałami.

h)     Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby niepełnoletnie pod warunkiem, iż uzyskają one zgodę opiekunów prawnych. Nie mogą być one jednak członkami-założycielami Stowarzyszenia.

 

Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu tygodnia od daty złożenia deklaracji zawierającej zobowiązanie kandydata do przestrzegania statutu, obowiązujących regulaminów, uchwał władz Stowarzyszenia oraz działania na korzyść Stowarzyszenia. Zarząd może odmówić przyjęcia w poczet Członków Zwyczajnych kandydata, który nie spełnia warunków statutowych. Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 15 dni od daty podjęcia uchwały. W razie odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany ma prawo w terminie 14 dni od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

Członek zwyczajny ma prawo w szczególności do:
– biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
– zgłaszania opinii oraz wniosków w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
– korzystania z dorobku, majątku, sprzętu i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

– udziału w spotkaniach, zebraniach oraz imprezach artystycznych organizowanych lub podejmowanych przez Stowarzyszenie,

– dobrowolnego wspierania Stowarzyszenia w postaci pomocy finansowej, rzeczowej, merytorycznej i innej.

 

Członek zwyczajny ma obowiązek w szczególności:
– przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
– – aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia,

– wzajemnego wspierania i pomocy członkom Stowarzyszenia w realizacji celów statutowych,

– godnego reprezentowania Stowarzyszenia

 

§3.

Członek honorowy.
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego Stowarzyszenia.
4. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

 

§4.

Członek wspierający
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna (krajowa lub zagraniczna), osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, (bez względu na miejsce zamieszkania i obywatelstwo), uznająca cele Stowarzyszenia, która dobrowolnie chce wspomagać jego działalność statutową poprzez bezinteresowna pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną lub jakąkolwiek inną w realizacji celów.

2. Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie podpisanej deklaracji. Tym samym kandydat zobowiązuje się do wywiązywania z zadeklarowanej pomocy, działania na rzecz Stowarzyszenia oraz nie podejmowania działań sprzecznych z interesami Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział, za pośrednictwem swojego przedstawiciela, w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

 

§5.

Członek Wspierający oraz Honorowy nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.

 

 

 

 

§ 6.

Ustanie członkostwa

 

1. Ustanie członkowstwa następuje poprzez uchwałę Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu członka.
2. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku:
– pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
–  śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym,
– utraty praw obywatelskich przez członka na podstawie prawomocnego wyroku sądu

3. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
– działania na szkodę Stowarzyszenia,
– naruszania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
– popełnienia czynu hańbiącego,
4. Uchwała w sprawie skreślenia lub wykluczenia członka obowiązuje z chwilą jej podjęcia, o czym Zarząd zawiadamia osobę zainteresowaną.

5. Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

 

§1.

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”
2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
3. Komisja Rewizyjna,

§2.

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się zgodnie z ustaleniami zawartymi w treści niniejszego statutu.

§3.

W przypadku zmniejszenia się liczby obieralnych członków władz w trakcie trwania kadencji, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

 

§ 4.

Władze Stowarzyszenia wybierane są na Walnym Zebraniu przez członków, poprzez osobiste oddanie głosu. Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej ponad ½ ogólnej liczby członków.

§5.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
1. Walne zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

W walnym zgromadzeniu biorą udział:

– członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym

– członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście – z głosem doradczym.
Walne Zebrania Członków mogą być:

– zwyczajne,
– nadzwyczajne,

 

O terminie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków pisemnie (listem poleconym, fax-em, emailem) bądź telefonicznie na 30 dni przed planowanym terminem obrad.
2. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane, co najmniej raz na rok przez Zarząd „Stowarzyszenia”. Termin, miejsce oraz porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków nie później niż 30 dni przed ustalonym terminem walnego Zgromadzenia. Uchwały Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej ponad 1/2 ogólnej liczby członków,

Walne zgromadzenia nadzwyczajne może odbyć się w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek komisji rewizyjnej lub wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych. Walne zgromadzenia nadzwyczajne powinno odbyć w ciągu 2 tygodni od wpłynięcia wniosku komisji rewizyjnej lub zgromadzenia członków. Walne zgromadzenia nadzwyczajne obraduje oraz podejmuje uchwały w sprawach, dla których zostało zwołane. Uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków obecnych na Walnym Zebraniu. Głosowanie jest jawne.
3. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania (zwyczajnego i nadzwyczajnego)
4. W razie braku quorum otwarcie Walnego Zebrania następuje w drugim terminie, a jego ważność nie jest zdeterminowana ilością obecnych na nim członków.
5. Walne Zebranie Członków:

– ustala kierunki i program działania Stowarzyszenia,
– rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
– decyduje w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi,
– wybiera Prezesa Zarządu, Zarząd i Komisję Rewizyjną,
– uchwala zmiany statutu Stowarzyszenia,
– zatwierdza regulaminy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
– podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku,
– rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu,
– nadaje tytuły członka honorowego Stowarzyszenia.

– nadaje tytuły honorowe dla osób zasłużonych na rzecz stowarzyszenia

§6.

Zarząd Stowarzyszenia
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.
2. Zarząd składa się minimum z 4 osób (w tym Prezesa). Na pierwszym posiedzeniu Zarząd może ze swego grona wybrać wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ponad1/2 ogólnej liczby członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
3. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Zarządu.
4. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
5. Do kompetencji Zarządu należy:

– realizowania zadań statutowych zgodnie z wytycznymi, uchwałami i zaleceniami Walnego Zebrania,
– uchwalania okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej,
– przedstawiania sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu,
– zarządzania majątkiem i podejmowania uchwał w sprawie dotacji, darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej, dotacji i kontraktów państwowych,
– ustalania wysokości wynagrodzeń za pracę na rzecz Stowarzyszenia,

– przyjmowania nowych członków w poczet Stowarzyszenia, skreślania z listy członków

– nadawania członkowstwa honorowego

– uchwalanie regulaminów obowiązujących w Stowarzyszeniu,

– udzielanie pełnomocnictw w zakresie bieżącej działalności Stowarzyszenia

– informowanie członków Stowarzyszenia o inicjatywach podejmowanych w Stowarzyszeniu, szczególnie związanych z realizacją celów statutowych,

– sporządzenie budżetu.
6. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu.
7. Prezes lub Wice Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy. Szczegółowy tryb odbywania posiedzeń Zarządu określa regulamin Zarządu.

8. Zarząd realizuje swoje zadania poprzez podejmowanie uchwał, na posiedzeniach. O uchwałach podjętych na posiedzeniach Zarządu winni być powiadomieni członkowie komisji rewizyjnej.

9. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący danego posiedzenia Zarządu.

§7.

Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z 3 osób.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

– kontrolowania działalności Zarządu

– uczestniczenie w zebraniach Zarządu z głosem doradczym

– badanie celowości i legalności wydatków Stowarzyszenia,
– prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie  Nadzwyczajnego Walnego Zebrania oraz zebrania Zarządu,

5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków.
6. Komisja Rewizyjna ma obowiązek m. in.:

– kontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
– przedstawiania Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia
– składania sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu,
– składania wniosków o udzielanie absolutorium Zarządowi.
7. Członkowie Komisji pracują społecznie.

 

8.Mandat członka Zarządu lub komisji Rewizyjnej wygasa:

– z upływem kadencji

– z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu

– z chwilą odwołania przez Walne Zgromadzenia zwołane w tym celu,

– z chwilą wygaśnięcia członkowstwa w Stowarzyszeniu.

 

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji Zarząd zobowiązany jest podjąć kroki zmierzające do wyboru nowego członka w terminie 1 miesiąca.

Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą uzupełnić w trakcie kadencji swój skład, w ilości nie przekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

 

W sytuacji, gdy nastąpiłoby jednoczesne wygaśnięcie mandatów wszystkich członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, Walne Zgromadzenia ma obowiązek zarządzić natychmiastowe głosowanie w sprawie wyboru nowych władz Stowarzyszenia.

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

 

§1.

Majątek Stowarzyszenia składa się z :

– składek członkowskich członków zwyczajnych,
– dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności prywatnej,
– wpływów z działalności statutowej,

1. Wysokość składek ustalana jest przez Walne Zebranie.
2. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.
3. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania środkami Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd.

4. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym lub
w kasie Stowarzyszenia.

Rozdział VI
Rozwiązanie Stowarzyszenia

 

Decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania. (wg listy członków na dzień w którym odbywa się głosowanie).

Czynności w zakresie likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Komisja Likwidacyjna, w której skład wchodzi Prezes i dwóch członków Stowarzyszenia wybranych zwykła większością głosów przez Walne Zgromadzenia, które podjęło uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia.

Zadaniem Komisji Likwidacyjnej jest dokończenie działań i akcji podjętych przez Stowarzyszenie i wykonywanie jego działań statutowych.

Środki pozostałe w dyspozycji Stowarzyszenia są przeznaczane na cel, który określa Walne Zgromadzenie. Cel ten musi mieścić się w celach statutowych Stowarzyszenia określonych w rozdz.II

Komisja Likwidacyjna składa wniosek do sądu rejestrowego o wykreślenie Stowarzyszenia
z rejestru.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy

z dnia 07.04.1989r. Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 79, poz.855 z późn.zm.)